برخی از پروژه های کهکشان مشاور

پروژه طراحی و پیاده سازی زیرساخت امن راه آهن جمهوری اسلامی ایران :

این پروژه ، به لحاظ پراکندگی فیزیکی و تعدد سرویسها و کاربران ، یکی از بزرگترین پروژه های در دست اقدام است که تیمی متشکل از 35 نفر نیروی متخصص در بخشهای گوناگونی همچون طراحی ، پیاده سازی و نگاهداری ، عهده دار آن می باشــند . با توجه به حیاتی بودن سرویس حمل و نقل ریلی در کشور ، که بروز هیچگونه وقفه ای در ارائه خدمات را مجاز نمیداند ، طراحی سرویسها ، خصوصا تغییرات کلی اعمال شده در بخشهای ارتباطی و تغییر ساختارFlat Workgroup به ساختار Domain برای بیش از 1800 کاربر، در 7 ساختمان جداگانه با پراکندگی بسیار زیاد و در نهایت پیاده ســازی این طرح ، کاری بسیار مشــکل و مستلزم برنامه ریزی دقیق فنی و مدیریت و زمانبندی بسیار بالا بوده که اتمام پروژه دقیقا مطابق با اهداف تعریف شده موءید موفقیت شرکــت کهکشــان مشــاور در دستیابی به این مهــم می باشــد.

زیرا برخی از خدمات و سرویسهای این پروژه به اختصار مورد اشاره قرار می گیرند :
- طراحی سرویسهای و ساختار لایه های 1، 2 و 3 شبکه همانند Subnet ting ،Switching ، Routing و ....
- طراحی سرویسهای مدیریت کاربران و کامپیوترها بر اساس Directory Service
- طراحی ساختار مدیریتی و نظارتی شبکه بر اساس MOM 2005 ، SMS 2003 و ....
- طراحی ساختار مدیریتی و نظارتی Active Device های شبکه با استفاده از Cisco works LMS ، ACS ، HP Open view و ....
- طراحــی ساختار امنیتــی شبکه هماننــد Update Service ، Centralized Antivirus ، Secured Token Authentication و .....
- طراحــی و بهینه سازی ساختار بانکهای اطلاعاتـــی مورد استــفاده در سرویســهای راه آهــن ، بر اساس Data Mining های انجام شــده
- طراحی و پیاده سازی ساختار Cluster برای بانکهای اطلاعاتی
- طراحی سرویسهای DRP ، BCP و روالهای Support بر اساس MOF و پیاده سازی آن
- پشتیبانی و نگاهداری سرویسهای ارائه شــده

پروژه طراحی و پیاده سازی سرویس Project Management پالایشگاه اصفهان:

با توجه به پیاده سازی سرویس مدیریت کاربران MS Active Directory ، و به منظور بهره برداری از امکاناتی که استفاده از یک Project Management Service یکپارچه با این سرویس ، در اختیار مدیران سازمان قرار می دهد ، در پالایشگاه اصفهان سرویس Microsoft Project Server 2003 به عنوان جایگزین برای PRIMAVERA انتخاب شــد .
در طی این پروژه ، سرویس Microsoft Project Server به شکل Distributed نصب شده و تنظیمات لازم برروی Clientها انجام گرفت . بخشهائی از خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد :

- نصــب و راه اندازی سرویسهای زیرساختی لازم همانند SQL , SharePoint Service و ...
- نصب و راه اندازی سرویس MS project Server
- نصب و تنظیم Clientها برای استفاده کاربران
- آموزش کاربران برای نحوه استفاده
- آموزش مدیران جهـت انجام تعاریف و راهبری

پروژه طراحی و پیاده سازی E-Class پالایشگاه اصفهان :

با توجه به گستردگی فضای کاری در محیطهای صنعتی بزرگ و همچنین عدم وجود فرصت و امکانات فیزیکی کافی در تشکیل کلاسهای آموزشی به شکل سنتی در چنین محیطهائی ، استفاده از ساختار Digital Class برای پالایشگاه اصفهان پیشنهاد و پیاده سازی شد .

از مزایای چنین طرحی میتوان به امکان مونیتور کردن فعالیت دانشجویان به شکل همزمان ، Desktop Sharing برای نمایش ، استفاده از Remote Help برای رفع اشکالات ، Lock کردن همه یا برخی بخشهای صفحه نمایش دانشجویان ، برگزاری امتحان با استفاده از فایلهای متن مانند Word و سایر موارد این چنینی اشاره کرد .
پروژه طراحی و پیاده سازی زیرساخت امــن شرکــت نفت بهران :

عنایت به اینکه در حال حاضر خدمات ارائه شده در بخشهائی نظیر : خدمات بانکی ، صنایع نظامی و صنایع نفت حیاتی ترین بخشهای خدمات کشور را تشکیل میدهند ، لزوم حفظ امنیت در ساختار شبکه و مدیریت آن در اینگونه قسمتها نمود بیشتری داشته و توجه بیشتری را میطلبد .

بر همین اساس و با توجه به شناخت بعمل آمده از شرکت بهران ، طراحی کامل از زیرساخت لایه فیزیکی تا بالاترین سطح مدیریت و نظارتی برای این سازمان طراحی شد که بخشهائی از خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد :

- طراحی سرویسهای و ساختار لایه های 1، 2 و 3 شبکه همانند Sub netting ،Switching ، Routing و ....
- طراحی سرویسهای مدیریت کاربران و کامپیوترها بر اساس Directory Service
- طراحــی ساختار امنیتــی شبکه هماننــد Update Service ، Centralized Antivirus
- طراحی ساختار مدیریتی و نظارتی ، طراحی SOC برای نظارت بر امنیت ساختار طراحی شده
- تعریف روالهای مدیریت و نظارت بر سرویسهای شبکه ، خدمات ارائه شده و روالهای مرتبط سازمانی
- تعریف روالهای پشتیبانی و مبارزه با حوادث و رخدادهای امنیتی به منظور ایجاد حداقل صدمه برای سازمان
- بکارگیری و تطابق با استاندارد MOF برای مدیریت و نظارت بر کلیه فرآیندهای موجود
- طراحی روالها و CPMانجام کار برای پیاده سازی طراحی انجام شده
- برآورد نیروی انسانی و سایر منابع لازم تا اتمام کامل پروژه
- مشاوره و پیشنهاد برای تهیه تجهیزات لازم برای کلیه بخشهای پروژه طراحی شده